Alapszabály

Egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPSZABÁLY

Az 1998 július 31 napján kelt és 2002 augusztus 28 napján kelt módosítás alapján a Magyar Agrárinformatikai Szövetség alapszabálya a következo

I. Általános rendelkezések

1) A Magyar Agrárinformatikai Szövetség nevu egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezo önálló jogi személy, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult és nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

2) Az egyesület neve: Magyar Agrárinformatikai Szövetség

 • angolul: Hungarian Association of Agricultural Informatics

A szövetség-kifejezés kizárólag az egyesület nevében szerepel, az egyesület nem minosül társadalmi szervezetek szövetségének.

Az egyesület rövidített neve:

 • magyarul: MAGISZ

angolul: HAAI

3) Az egyesület székhelye:

4032 Debrecen, Böszörményi út. 138.

4) Az egyesület célkituzései:

4.1 Az agrárinformatika hazai szakembereinek meghatározó szervezeteként járuljon hozzá az információs társadalom, azon belül agrárgazdasági kibontakozásához. Emellett ápolja a magyar agrárinformatikai, számítástechnikai hagyományokat.

4.2. Legyen a szakmai élet aktív résztvevoje: vegyen részt szakmai kutatásokban, alkalmazás-fejlesztésekben, szakvélemények készítésében; a szakmai közélet fórumainak kialakításával és rendezvények szervezésével segítse elo az agárinformatikai szakemberek tájékozódását, valamint ösztönözze a szakmai életben való konstruktív részvételt: írjon ki pályázatokat, alapítson, illetve ítéljen oda díjakat.

4.3. Az informatikai tájékozottság növelése érdekében vállaljon kezdeményezo szerepet az informatikai ismeretek fejlesztésében, az Internet-kultúra terjesztésében. Szenteljen figyelmet a tehetséggondozásnak: rendezzen, illetve támogasson országos versenyeket az agrárinformatika területén.

4.4. Ápoljon hatékony együttmuködésen alapuló kapcsolatokat az informatika területén a hazai állami és vállalkozói szférában muködo, valamint nemzetközi szervezetekkel.

4.5. Nyújtson szolgáltatásokat egyéni és jogi tagjainak, képviselje a tagok érdekeit.

A szakmai feladatokkal és a Szövetség szolgáltatásaira való társadalmi igény növekedésével arányban biztosítsa a taglétszám növekedésének feltételeit, és fordítson különös gondot a fiatalok szakmai életbe történo bevonására.

5) Az egyesület tevékenysége:

5.1. A Szövetség szakmai muhelyt hoz létre az információs társadalom agrár-társadalmi vonatkozásainak tanulmányozására. Független, szakmai érdekegyezteto fórum létrehozása az agrárgazdaság területén muködo információ szolgáltató, illetve -felhasználó szervezetek részvételével, az érdekek és a kölcsönös elonyök felismerésének elomozdítása.

5.2. Elosegíti, és fórumával támogatja az agrár-információs társadalom hazai állapotát jellemzo kvantitatív vizsgálatokat és azok eredményeinek elemzését.

5.3. A MAGISZ informatikai elképzeléseinek megvalósításában, az eredmények terjesztésében együttmuködik a kormányzattal, ezen belül elsosorban az Ágazatirányítás szervezeteivel

5.4. Közremuködik stratégiai tervek, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában, a szövetségbe tömörülo szervezeteket érinto agrárinformatikai fejlesztések területén. Részvétel a közhasznú információk létrehozását és terjesztését szolgáló agrárinformációs koncepciók véleményezésében, szakmai megalapozásában.

5.5. Javaslattevo, véleményezo tevékenységét szélesköru társadalmi bázison látja el, ennek érdekében országos és nemzetközi konferenciákat, fórumokat szervez.

5.6.Munkakapcsolatot alakít ki az agrárinformatikát érinto más hazai szervezetekkel, továbbá törekszik munkakapcsolatok és tagsági viszony létesítésére nemzetközi szervezetekkel.

5.7. A társszervezetekkel közösen fórumokat, konferenciákat rendez, illetve felhívásokkal fordul a szakmai közvéleményhez.

II. A tagok jogai és kötelezettségei

1) Az egyesület tagja lehet minden nagykorú, cselekvoképes magyar természetes személy, valamint magyar (illetve Magyarországon bejegyzett) intézmény, gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet, aki írásban kéri felvételét az alapszabályt elfogadja és a tagdíjat megfizeti.

Az alapítókon túli belépés esetén a tagfelvételi kérelemrol az ügyvezeto elnökség dönt.

2) Az egyesület minden tagja:

 • egyenjogú;
 • részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
 • minden tisztségre választhat és választható;
 • megilleti a közgyulésen a tanácskozási, javaslattételi és szavazati jog. Minden tagnak egy szavazata van;
 • betekinthet az egyesület könyveibe;
 • az egyesületbol indok megjelölése nélkül kiléphet;
 • köteles a közgyulés által meghatározott tagdíjat megfizetni, az alapszabály és a közgyulés rendelkezéseit és határozatait megtartani;

A jogi személy tagok a jogaikat és kötelezettségüket a bejegyzett képviseloik útján gyakorolják, illetve teljesíthetik.

3) A tagsági jogviszony megszunik:

 • elhalálozással;
 • a jogi személy megszunésével;
 • kilépéssel;
 • az egyesület feloszlásával, más egyesülettel való egyesülésével, feloszlatásával, megszunése megállapításával;
 • kizárással.

A kilépés elhatározását a tag az Elnökségnek köteles írásban bejelenteni, aki annak tudomásulvételét legközelebbi ülésén nyugtázza, és errol a kilépot a Szövetség elnöke írásban értesíti. Ha a kilépés bejelentése az év január 31, napja után történik, az a tárgyévi tagdíj befizetése alól nem mentesít.

4) Ki kell zárni az egyesület tagjai közül:

 • aki kétszeri felszólítás után egy éven belül nem fizeti éves tagsági díját, illetve tagdíjhátralékát;
 • aki a jelen szabályzatot, vagy az egyesület más – az alapszabályban rögzített módon elfogadott – szabályzatát súlyosan megsérti.

Az egyesület minden szabályzatának egyeznie kell az alapszabállyal, azzal ellentétes rendelkezést nem tartalmazhatnak.

5) Kizárható az egyesület tagjai közül:

 • aki a közgyulés által hozott szabályokat (az alapszabály és a szabályzatok rendelkezéseit, a közgyulés határozatait) nem tartja be;
 • aki tagsági kötelezettségének nem tesz eleget

6) A kizárás a fegyelmi szabályzatban szabályozott eljárás keretében, határozattal történik, melyet a belso jogorvoslati lehetoség kimerítése után a jogeros határozat kézhezvételétol számított 30 napon belül az illetékes bíróság elott meg lehet támadni.

III. Az egyesület szervezete

1) A közgyulés

1.1. Az egyesület legfobb szerve a közgyulés, amely a tagok összességébol áll.

1.2. A közgyulés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Össze kell hívni a tagok 1/3-ának ok és cél megjelölése melletti kívánságára, valamint, ha a bíróság elrendeli.

1.3. A közgyulést az elnök írásbeli meghívóval a hely és ido feltüntetésével hívja össze úgy, hogy azt a meghívott a közgyulés idopontja elott 8 nappal megkapja.

1.4. A közgyulésrol jegyzokönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzokönyvvezeto és két hitelesíto ír alá.

1.5. A közgyulés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz 1 fo jelen van. Személyi ügyekben a szavazás titkos, egyszeru szótöbbséggel, egyébként a szavazás nyílt, egyszeru szótöbbséggel. Ha a jelenlévok legalább húsz százaléka kéri bármely kérdésben titkos szavazást kell tartani. Ha a szabályszeruen összehívott közgyulésre a tagok határozatképes számban nem jelennek meg, 30 perc múlva ugyanazon tárgysorozat mellett újabb közgyulés tartható, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekrol a tagokat a meghívóban már elore tájékoztatták.

1.6. A közgyulés az egyesület legmagasabb döntéshozó fóruma. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az elnökség, az elnök, a titkár és a felügyelo-, továbbá az etikai bizottság elnökének és tagjainak megválasztása három évre (vagy ennél rövidebb idotartamra), valamint ezen tisztségviselok visszahívása.;
 • az egyesület éves költségvetésének megállapítása és a költségvetési beszámoló feletti döntés;
 • az elnökség beszámolójának megvitatása, elfogadása;
 • a felügyelo és az etikai bizottság éves beszámolójának elfogadása;
 • az alapszabály elfogadása, módosítása;
 • a taggal szemben a kizárás és a tisztségviseléstol való eltiltás fegyelmi büntetések meghozatala;
 • az egyesület feloszlásának, illetve más egyesülettel történo egyesülésnek kimondása;
 • döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály, illetve az alapszabály a közgyulés hatáskörébe utal.

2) Az elnökség

Az egyesület két közgyulés közötti általános hatásköru végrehajtó, ügyintézo szerve az elnökség, amely a közgyulésnek tartozik felelosséggel. A kilenc fobol álló elnökség tagjait a közgyulés választja, visszahívhatja, ha munkájukat nem megfeleloen látják el. Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól. Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Csak akkor határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza, üléseirol jegyzokönyvet vezet, amelyet az elnök, a jegyzokönyvvezeto és egy hitelesíto aláír. Szavazategyenloség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség tagjai az elnök, a két alelnök a titkár és az elnökségi tagok ( öt fo).

Az elnökség hatáskörébe tartozik a szövetség belso szabályzatainak megalkotása, elfogadása és módosítása.

3) Az elnök

A Szövetség vezetoje és törvényes képviseloje az elnök. Összehívja a közgyulést és az elnökséget, az üléseken elnököl. Bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat az elnök és a titkár együttesen vagy az elnök és egy alelnök együttesen gyakorolhatja.

4) Az alelnök

A Szövetség elnökének feladatát segíti a két alelnök. Amennyiben az elnök akadályoztatott munkája ellátásában, úgy ot az általa kijelölt alelnök helyettesíti. A bankszámla feletti rendelkezési jog mindkét alelnököt megilleti az alapszabály III/3. pontja szerint.

5) A titkár

Ellátja az elnökség adminisztrációját. Tiszténél fogva vezeti a Szövetség adminisztrációs munkáját, felelos a közgyulés és az elnökség jegyzokönyvének, határozatainak elkészítéséért. A titkár az elnökség felhatalmazása alapján egyéb feladatok ellátására is jogosult.

6) A felügyelo bizottság

A felügyelo bizottság elnökbol és két tagból áll. A felügyelo bizottság tagja nem lehet az elnökség vagy az etikai bizottság tagja. Feladata az elnökség és a Szövetség gazdálkodásának ellenorzése, amelyrol a közgyulésnek tartozik beszámolni.

7) Etikai bizottság

Az etikai bizottság elnökbol és két tagból áll. Az etikai bizottság tagja nem lehet az elnökség vagy a felügyelo bizottság tagja. Feladata etikai vétség esetén az etikai eljárás lefolytatása az Etikai Szabályzat rendelkezései szerint. Munkájáról a közgyulésnek évente köteles beszámolni.

8) Az elnökség, a felügyelo és az etikai bizottság elnökeit és tagjait a közgyulés visszahívhatja. Kötelezo a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy a biróság közügyektol eltiltott. A tagsági jogviszony megszunése esetén a megbízatás visszavonás nélkül is megszunik.

9) A tisztségviselok tisztségükrol indok megjelölése nélkül, bármikor lemondhatnak.

IV. Az egyesület vagyona

1) Az egyesület pénzforrásai:

 • tagdíjak, tagok vagyoni hozzájárulásai­;
 • pályázatok, támogatások;
 • egyéb bevételek.

1.1. A tagok az egyesület munkájának elosegítésére tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a közgyulés állapítja meg.

V. Az egyesület megszunése

1) Megszunik az egyesület, ha

 • feloszlását a közgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
 • másik egyesülettel való egyesülését a közgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
 • a bíróság feloszlatja;
 • a bíróság megállapítja megszunését.

2) Jogutód nélküli megszunés esetén az egyesület vagyonának felhasználásáról a közgyulés dönt.

VI. Vegyes rendelkezések

1) Az elnökség tagjai, valamint a felügyelo és az etikai bizottság elnökei egymással a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak.

2) Az egyesület tagja egy idoszakra csak egy tisztségre választható.

hu_HU